Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR") a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

Rodinný pivovar BERNARD a.s., se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec, PSČ 396 01
IČO: 26031809
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 1179
(dále jen jako „Správce")

Kontaktní údaje správce

Email: pivovarbernard.cz
Poštovní adresa: 5. května 1, 396 01 Humpolec, PSČ 396 01

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů,

které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb:

Kromě údajů poskytnutých v rámci objednávkového formuláře v e-shopu není poskytnutí osobních údajů zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 10 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím objednávkového formuláře e-shopu,
formuláře pro registraci k zasílání magazínu Vlastní cestou, formuláře pro rezervaci termínu exkurze a formuláře pro uchazeče o práci u správce v sekci Kariéra. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených v objednávkovém formuláři e-shopu

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem uskutečnění nákupu a jsou nutné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Rodinným pivovarem BERNARD IČO: 26031809, se sídlem 5. května 1, 39601 Humpolec (správcem). Vaše údaje se archivují po dobu pěti let ode dne odeslání objednávkového formuláře. Po této době dochází k jejich smazání.
Pro více informací o rozsahu zpracování osobních údajů můžete kontaktovat správce s využitím výše uvedených kontaktních údajů.

Poučení:
Rodinný pivovar BERNARD a.s. tímto sděluje subjektu údajů, že:

subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Rodinný pivovar BERNARD a.s. při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s příslušnými právními předpisy. Odvolání souhlasu či námitky je možno zaslat na email: eshopbernard.cz.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři pro registraci k odběru magazínu Vlastní cestou

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO: 26031809, se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec jako správcem osobních údajů pro účely pravidelného čtvrtletního zasílání tištěné verze magazínu Vlastní cestou na uvedenou poštovní adresu. Tento souhlas uděluji na období 10 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete provést e-mailem, či písemně na kontaktní adrese správce.

Poučení:
Rodinný pivovar BERNARD a.s. tímto sděluje subjektu údajů, že:

subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Rodinný pivovar BERNARD a.s. při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s příslušnými právními předpisy. Odvolání souhlasu či námitky je možno zaslat na email: pivovarbernard.cz.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři pro rezervaci termínu exkurze

Souhlasím se zpracováním osobních údajů společností Rodinný pivovar BERNARD a. s., IČO: 26031809, se sídlem 5. května 1, 39601 Humpolec jako správcem osobních údajů pro účely objednávání exkurzí v Rodinném pivovaru Bernard. Tento souhlas uděluji na období pěti let ode dne poskytnutí osobních údajů nebo ode dne udělení tohoto souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv odvolat a to emailem, či písemně na kontaktní adrese správce.

Poučení:
Rodinný pivovar BERNARD a.s. tímto sděluje subjektu údajů, že:

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři pro uchazeče o práci u správce v sekci Kariéra

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů společností Rodinný pivovar BERNARD a.s., IČO: 26031809, se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec jako správcem osobních údajů pro účely nabízení volných pracovních pozic - databáze „hlídacího psa".
Souhlasím zároveň se zasíláním nabídek volných pracovních pozic na mou emailovou adresu uvedenou níže.
Souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne poskytnutí osobních údajů nebo ode dne udělení tohoto souhlasu. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména:

Poučení:
Rodinný pivovar BERNARD a.s. tímto sděluje subjektu údajů, že:

Zpracování osobních údajů poskytnutých v rámci vyřízení reklamačního řízení

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány za účelem vyřízení Vaší reklamace výrobků Rodinného pivovaru BERNARD IČO: 26031809, se sídlem 5. května 1, 39601 Humpolec (správcem). Vaše údaje se archivují po dobu 2 let ode dne poskytnutí osobních údajů nebo ode dne udělení tohoto souhlasu. Po této době budou údaje v rámci nejbližší roční kontroly archivovaných osobních údajů smazány.
Pro více informací o rozsahu zpracování osobních údajů můžete kontaktovat správce s využitím dále uvedených kontaktních údajů.

Poučení:
Rodinný pivovar BERNARD a.s. tímto sděluje subjektu údajů, že:

subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Rodinný pivovar BERNARD a.s. při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s příslušnými právními předpisy. Odvolání souhlasu či námitky je možno zaslat na email: reklamacebernard.cz.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může správce využít zpracovatele:
a) FG Forrest, a.s. pro účely správy a provozu webových stránek bernard.cz
b) KARAT Software a. s. pro účely zpracování objednávek z e-shopu na webu bernard.cz
c) INDIGOPRINT pro účely rozesílání magazínů Vlastní cestou
d) DPD pro účely zasílání objednávek z e-shopu
e) Česká pošta pro účely zasílání objednávek z e-shopu

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.
Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů
Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.
Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na výmaz
Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plněnísmlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.
Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů
Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů správce e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na omezení zpracování
Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na přenositelnost údajů
Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro dalšíautomatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Rodinný pivovar BERNARD a.s.
5. května 1
396 01 Humpolec
Tel.: +420 565 300 217
hrbernard.cz
www.bernard.cz